https://www.mrwoods.nl/algemene-voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen V.O.F MrWoods

, hierna te noemen: verkoper, en een koper, waarop

verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet

door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2. Overeenkomst

2.1 Alle door verkoper uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, na

dagtekening tenzij schriftelijk anders door verkoper wordt aangegeven.

2.2 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Bij

samengestelde prijsopgaven voor bijvoorbeeld gehele objecten bestaat geen verplichting tot

levering van een gedeelte tegen de opgegeven prijs voor het gedeelte, tenzij uitdrukkelijk

schriftelijk anders is overeengekomen.

2.3 Verkoper is slechts aan een door de koper gegeven opdracht gebonden indien en nadat de

opdracht door verkoper schriftelijk is bevestigd, of nadat verkoper met de feitelijke uitvoering van

de opdracht is aangevangen.

2.4 De inhoud van prijscouranten, folders, drukwerken en dergelijke van verkoper bindt verkoper

niet, tenzij naar die inhoud uitdrukkelijk wordt verwezen in de overeenkomst. Elke nieuwe

prijsnotering in prijscouranten van verkoper stelt de voorgaande buiten werking.

Artikel 3. Levering

3.1 Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen geschiedt levering “franco afleveringsadres”

voor zover dat via een verharde weg bereikbaar is en op de begane grond.

3.2 De gekochte zaken worden vervoerd voor risico van de koper.

3.3 Voor orders met een netto-factuurwaarde (exclusief B.T.W.) lager dan een door verkoper vast

te stellen bedrag is de koper aan verkoper administratie- en orderbehandelingskosten verschuldigd

volgens de op het moment van levering bij verkoper geldende tarieven.

3.4 De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de

overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, danwel worden bezorgd.

Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies,

noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De

koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd

zijn.

Artikel 4. Levertijd

4.1 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is

overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de koper verkoper derhalve schriftelijk in gebreke

te stellen.

4.2 De levertijd gaat pas in nadat de koper alle gegevens, waarvan verkoper aangeeft dat deze

noodzakelijk zijn, of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk

zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, aan verkoper heeft verstrekt. Bij

tijdverlies veroorzaakt door vertraging wegens het niet voldoen door de koper aan één of meer

bepalingen van deze algemene voorwaarden of enige andere verplichting van de koper wordt een

zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als, alle omstandigheden in aanmerking genomen,

redelijk is.

4.3 Als wijzigingen in de opdracht aan verkoper ertoe leiden dat de voor het uitvoeren van de

overeenkomst benodigde tijd langer is, wordt de levertijd met die extra benodigde tijd verlengd.

4.4 Het is verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in

gedeelten worden geleverd, is verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren en betaling

te verlangen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.

4.5 Overschrijding van de levertijd geeft koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst

en/of schadevergoeding, tenzij koper opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper bewijst. Voorts

kunnen eerst nadat de overmacht aan de zijde van de verkoper als bedoeld in artikel 11 meer dan

drie (3) maanden heeft geduurd, zowel de koper of verkoper de overeenkomst per aangetekende

brief ontbinden en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.

Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden

of te lijden schade.

4.6 De koper is verplicht leenemballage op zijn kosten binnen veertien dagen na levering leeg en in

onbeschadigde staat te retourneren. Indien de koper zijn verplichtingen met betrekking tot

emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening.

Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en kosten van

vervanging, herstel of reiniging.

Artikel 5. Reclamaties; garantie

5.1 Koper is verplicht geleverde zaken te controleren, ongeacht de plaats van levering. Eventuele

reclamaties dienen schriftelijk binnen 10 werkdagen na levering te geschieden; wanneer de koper

niet binnen deze termijn reclameert, wordt hij geacht het geleverde akkoord te hebben bevonden.

5.2 Gekochte zaken kunnen in geval van reclamaties slechts door de koper worden geretourneerd

nadat hierover met verkoper overeenstemming is bereikt. Verkoper heeft aan retournering van

gekochte zaken voorwaarden verbonden. De zaken dienen te behoren tot het voorraadassortiment

van verkoper. Speciaal door verkoper voor koper bestelde zaken worden in geen geval retour

genomen. Zaken dienen onbeschadigd, onbeschreven en in de originele verpakking te worden

geretourneerd. Voor retour genomen zaken worden door verkoper kosten in rekening gebracht,

gelijk aan een bedrag van 10% van de factuurwaarde exclusief BTW, met een minimum van €

35,00.

Indien een retour te nemen artikel door verkoper aan de leverancier of fabrikant geretourneerd

moet worden en deze berekent hiervoor retournamekosten, dan zullen deze aan koper

doorberekend worden. Reclamaties dienen te zijn voorzien van artikelnummer(s) en order- of

factuurnummer en een aanduiding van en toelichting op de van toepassing zijnde retourreden.

5.3 De koper zal in geen geval enige aanspraak op verkoper kunnen doen gelden nadat hij het

geleverde geheel of gedeeltelijk in gebruik heeft genomen, be- of verwerkt of dit heeft laten doen.

De koper is verantwoordelijk voor de gevolgen van ondeugdelijkheid en onduidelijkheid van door

hem aan verkoper verstrekte modellen of gegevens die van belang zijn voor een juiste uitvoering

van de overeenkomst.

5.4 Met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden bepaalde wordt door verkoper

uitsluitend garantie verleend overeenkomstig de garantiebepalingen van de toeleverende

fabrikant/producent.

5.5 De garantie omvat uitsluitend de tijdens kantooruren uit te voeren reparatie of vervanging, ter

keuze van verkoper, van (onderdelen van) het geleverde die gedurende de garantieperiode

gebreken vertonen ten gevolge van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten. Indien geen andere

garantietermijn is vermeld geldt de garantie gedurende 1 jaar na levering. Alle vervangen zaken en

onderdelen daarvan worden eigendom van verkoper.

5.6 De garantie geldt niet indien het geleverde is beschadigd door een ongeval, misbruik, een

verkeerd gebruik of een verkeerde toepassing of als resultaat van niet door verkoper aan het

geleverde uitgevoerde werkzaamheden of indien de schade het gevolg is van een anderszins

onjuiste behandeling. De garantie geldt evenmin indien de koper zijn verplichtingen jegens

verkoper niet is nagekomen.

5.7 Op straffe van verval van iedere garantie door of aansprakelijkheid van verkoper dient koper

binnen tien werkdagen na het constateren van gebreken aan het geleverde de verkoper daarvan

schriftelijk op de hoogte te stellen onder duidelijke vermelding van de gebreken. De koper is niet

gerechtigd op grond van een beroep op de garantie betaling uit te stellen of te weigeren.

5.8 Behoudens de hiervoor omschreven garantie wordt door verkoper geen enkele garantie op het

geleverde verleend.

Artikel 6. Betaling; incassokosten

6.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk

anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum, zonder dat

volledige betaling heeft plaatsgevonden, is de koper in verzuim. De koper is vanaf het moment van

in verzuim treden over het opeisbare bedrag 1,0% rente per maand verschuldigd. Indien de koper

in verzuim is, is verkoper gerechtigd zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.

6.2 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de

verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.

6.3 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

6.4 Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle

verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open

staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.5 Verkoper behoudt zich het recht voor te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling bij

aflevering, of nadere zekerheden voorafgaande aan aflevering en/of installatie te verlangen, indien

zij dit in verband met de financiële positie van de koper noodzakelijk acht.

6.6 Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen,

dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de

koper. Deze kosten worden gesteld op 15% van het openstaande bedrag met een minimum van €

150. Indien verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk

waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De door verkoper geleverde zaken blijven het eigendom van verkoper totdat de koper alle

navolgende verplichtingen uit alle met verkoper gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:

de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf, de

tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door verkoper verrichte

of te verrichten diensten, eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een)

koopovereenkomst(en). Ondanks het eigendomsvoorbehoud van verkoper worden de geleverde

zaken door koper voor eigen rekening en risico gehouden.

7.2 Door verkoper afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen,

mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. In geval van

faillissement of surseance van betaling van de koper is ook het doorverkopen in het kader van een

normale bedrijfsuitoefening niet toegestaan. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te

verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

7.3 Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de koper zijn overgegaan en zich nog

in handen van de koper bevinden, behoudt verkoper zich hierbij reeds nu voor alsdan de

pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders

dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die verkoper uit welken hoofde dan ook tegen de koper

mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door

verkoper geleverde zaken welke door de koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor verkoper haar

eigendomsvoorbehoud heeft verloren.

7.4 Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet

zal doen is verkoper gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde

eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen

of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van

een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

7.5 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of

doen gelden, is de koper verplicht verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de

hoogte te stellen.

Artikel 8. Prijzen

Door ons opgegeven prijzen zijn in die zin vrijblijvend, dat zij gebaseerd zijn op de op dat tijdstip

geldende fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta’s, invoerrechten en daarmede gelijk te

stellen heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen en andere

dergelijke factoren. Indien in één of meer der genoemde factoren wijziging optreedt voordat de

levering heeft plaatsgevonden, zijn wij bevoegd de genoemde prijzen op billijke wijze aan te

passen. Tenzij anders aangegeven, worden onze prijzen per stuk en exclusief omzetbelasting en

overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten genoteerd.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals omschreven in artikel 5.

(Reclamaties; garantie) van deze voorwaarden.

9.2 De aansprakelijkheid van verkoper, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt,

is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de

verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt

gedekt, is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot de nettofactuurwaarde van de betreffende

overeenkomst.

9.3 Verkoper is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade in de vorm van winstderving.

9.4 Elke aansprakelijkheid van verkoper jegens de koper vervalt na verloop van één jaar nadat de

zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan koper ter beschikking zijn

gesteld, tenzij de koper voordien een rechtsvordering tegen verkoper heeft ingesteld.

9.5 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de

schade is te wijten aan opzet of grove schuld van verkoper of haar leidinggevende

ondergeschikten.

Artikel 10. Beëindiging van de overeenkomst

10.1 De vorderingen van verkoper op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in onder andere de

volgende gevallen: indien na het sluiten van de overeenkomst aan verkoper omstandigheden ter

kennis komen die verkoper goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen

zal voldoen; in geval van faillissement, surseance van betaling of liquidatie van de koper;

indien verkoper de koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid

uitblijft dan wel onvoldoende is; indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn

verplichtingen uit de overeenkomst.

In genoemde gevallen is verkoper bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te

schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onder

gehoudenheid van de koper de hierdoor door verkoper geleden schade te vergoeden en

onverminderd de overigens aan verkoper toekomende rechten.

10.2 Het in lid 1 genoemde recht van verkoper de overeenkomst te ontbinden geldt niet indien de

tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis deze ontbinding met haar gevolgen

niet rechtvaardigt.

10.3 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan

verkoper zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van

dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk

en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan

worden gevergd, is verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11. Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis

verhinderen, en die niet aan verkoper zijn toe te rekenen.

Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of

onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van verkoper,

wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van verkoper; een algemeen gebrek aan

benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie

benodigde zaken of diensten; bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en

onverschillig op welke wijze ontstaan; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere

derden waarvan verkoper afhankelijk is;

de omstandigheid dat verkoper een prestatie die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie niet,

niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt; overheidsmaatregelen, waaronder import- en exportbeperkingen van welke aard

dan ook, die verkoper verhinderen haar verplichtingen tijdig en/of deugdelijk na te komen;

bovenmatig ziekteverzuim en algemene vervoersproblemen.

11.2 verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die

(verdere) nakoming verhindert intreedt nadat verkoper haar verbintenis had moeten nakomen.

11.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van verkoper opgeschort.

Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verkoper niet

mogelijk is langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te

ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

11.4 Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen

heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het

reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze

factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschilbeslechting

12.1 Op elke overeenkomst tussen verkoper en de koper is Nederlands recht van toepassing.

12.2 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk

geschil tussen de koper en verkoper, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de

Rechtbank . Verkoper blijft echter bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de

wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 13. Vertalingen

In geval van verschillen tussen vertalingen van deze algemene voorwaarden en de Nederlandse

tekst van de voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.